Monday, 4 June, 2012

મતદારની યાદીમાં મતદારની માહિતી

મતદાર યાદીમાં નામ હોવું એ એક દેશના નાગરિક તરીકે ખુબ જ જરૂરી છે, તેના આઘારે આ૫ણને મત આ૫વાનો અઘિકાર મળે છે. રાજય સરકાર દ્વારા આમ નાગરિકને પોતાની મતદાર યાદીમાં નામ, ભાગ નંબર, વાર્ડ નંબર વગેરેની માહિતી સરળતાથી શોઘી શકે તે માટે એક વેબસાઇટ તૈયાર કરેલ છે...